Het alternatieve model: Veel meer bewijs!

 

 

3. Alternatief model

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  3.1 Inleiding

  Uit Hoofdstuk 1 bleek dat getuigenissen de beste manier zijn om na te gaan wat er in het verleden is gebeurt. Deze getuigenissen moeten we zoeken in geschreven getuigenverslagen. We vonden diverse getuigenverslagen en we vonden een volledig en betrouwbaar getuigenverslag in de bijbel en vonden bevestiging voor de verhalen uit de bijbel onder andere in de Chinese lettertekens en diverse andere doorvertelde volksverhalen.

  3.2 Wetenschap en de bijbel

  De bijbel is geschreven door mensen die de tekst vanuit hun leefwereld schreven. De bijbel moet dan ook niet als wetenschappelijk boek gelezen worden, er moet naar de boodschap gekeken worden welke dus betrouwbaar is. We gaan hierbij uit van de taaltheorie van Searle en Audtin, zij maken onderscheid tussen locutie (zinnen, woorden), illocutie (datgene wat het betekend), en perlocutie ( dat wat het 'bewerkt' zoals vertrouwen en geloof). De bijbel gaat hierbij uit van de illocatie.

   

  De beschrijving van de schepping is bijvoorbeeld waarschijnlijk een lied geweest om God eer te geven, het is geen wetenschappelijke tekst. We kunnen vanuit de wetenschap wel tot een model komen dat goed aansluit op de boodschap van de bijbel. Als God de oorsprong van het leven is, zien we dan ook een intelligente oorsprong met vergelijkbare bouwconstructies? Hierover gaat het komende hoofdstuk.

   

  3.3 De werking van DNA & Junk-DNA

  DNA bevat knoppen waaraan gedraaid kan worden. Eigenschappen van dieren, zoals snavels kunnen hierdoor variëren in lengte. Dit geld ook voor vele andere eigenschappen, denk bijvoorbeeld aan kleur, vorm etc.

  Deze opgaande verandering zoals langer wordende snavels wordt altijd als het bewijs voor evolutie genoemd. Dit is een illusie! In werkelijkheid wordt er aan de knoppen in het DNA gedraaid, die daar altijd al waren! Deze knoppen zitten echter in het deel van het DNA wat men altijd als Junk DNA heeft bestempeld, wat een overblijfsel van de evolutie zou zijn. Nu blijkt het dus doelmatig te zijn gecodeerd.

  De stand van de epigenetische ‘knoppen’ van het DNA wordt doorgegeven aan de volgende generatie, en dit ziet men nu als evolutie.

  Daarnaast zijn er ruim 200 enzymen die beschadigingen in het DNA repareren, dit om mutaties tegen te gaan. Dit alles wijst erop dat DNA ontworpen is om niet te muteren maar wel om eigenschappen aan te kunnen passen in een veranderende omgeving.

  junk dna

  3.3.1 Hoxgenen - Bouwplan

  Naast dat er genen zijn die bijvoorbeeld coderen voor een been, zijn er ook hoxgenen die bepalen waar het been komt. Hoxgenen zijn het bouwplan van je lichaam. De vraag is nu wat muteerde/evolueerde eerst: het been of de plek waar hij moet komen? Logischer is het om in het bouwplan in de hoxgenen een ontwerp te zien gemaakt door een ontwerper.

  3.3.2 De werking van DNA

  Het leven is opgebouwd uit materie. Materie is opgebouwd uit steeds kleinere deeltjes, van moleculen, naar atomen, naar protonen en neutronen, naar quarks. De levende materie is uiteindelijk gevormd door informatie die in het DNA is opgeslagen. Deze informatie moet komen van een intelligente bron, welke we de schepper noemen.

  De schepper gebruikte informatie om het leven op te bouwen, voor levende wezens schreef hij de DNA taal. Hij schreef dit DNA zodanig dat de levende wezens zicht in de loop van de tijd konden aanpassen als dat nodig was. Dit aanpassen staat nu bekend als evolutie. De dieren kunnen echter ook weer terug evolueren naar de oude status. Wat er dus eigenlijk gebeurt is het draaien aan bestaande knoppen die in het DNA zitten. Het dier past zich gewoon aan aan de omstandigheden. Dit heeft dus niets met evolutie te maken, het haalt het juist onderuit. Er werd nooit DNA geschreven maar er werd aan bestaande knoppen gedraaid die er altijd al waren! Zie het onderstaande voorbeeld:

  In 1977 was er droogte op het eiland Daphne Major van de Galapagos eilanden. Planten die kleine zaden produceerden werden uitgeroeid door de droogte. Grondvinken die deze zaden aten gingen dood en de vinken met grotere bekken overleefde, ze konden namelijk grotere zaden van andere planten eten. de bekgrootte van de vinken was na 4 generaties 4 procent groter. In 1983 werden de kleine zaden echter weer overvloedig. De bekken van de vinken krompen weer. Bron: Science, april 2002)

   

  3.3.3 Junk DNA, toch niet zo Junk maar doelmatig ontwerp!

  De bewijsvoering voor evolutie valt om. Junk DNA is doelmatig ontworpen en verschaft het aanpassingsvermogen en de variatie van soorten die altijd de bewijsvoering voor evolutie was.

   

  In 2012 werd bekend dat Junk DNA, wat een rommeltje in ons DNA zou zijn en dat een bewijs voor evolutie zou zijn toch geen Junk is, zie o.a.Time. Het Junk DNA heeft switches of knoppen die bijvoorbeeld bepalen of bepaalde proteïnen gemaakt worden of niet. Het verklaard de hele variatie / evolutie die altijd de basis van bewijsvoering voor evolutie is geweest sinds Darwin. Nu blijkt het DNA dus doelmatig en complex geprogrammeerd te zijn.

  Het is vergeljkbaar met de kwestie van de rudimentaire organen. Evolutionisten noemden bijvoorbeeld het wormvormig aanhangsel bij mensen een evolutionair overblijfsel. Nu blijkt dat die achteraf niet rudimentair bleek te zijn maar juist doelmatig is.

  junkdna

   

  3.4 Catastrofe in plaats van geleidelijkheid

  Gevouwen aardlagen ontstaan alleen als ze gevormd zijn in een zachte toestand en dus niet over miljoenen jaren zoals evolutionisten beweren.

   

   

  3.4.1 Aardlagengevouwen aardlagen

  De bijbel is geen natuurkundig boek en moet dus ook niet als zodanig gelezen worden. De vele ooggetuigenverslagen uit de bijbel geven ons echter wel goede inzichten in ons verleden. Volgens de bijbel is er bijvoorbeeld een grote zondvloed geweest. Deze grote zondvloed kan veel verklaren, zoals de enorme hoeveelheid olie in de aardbodem. Olie is gevormd uit organisch materiaal. Dit organische materiaal kan alleen omgezet worden in olie als het onder zeer hoge druk komt te staan. Het feit dat er enorm veel olie in de aardbodem wordt gevonden is een sterk bewijs dat er een zondvloed is geweest.

  Aardlagen zoals die in de geologische kolom beschreven zijn komen nergens zo voor, zo werd in de hoofdstukken over het evolutiegeloof reeds besproken. Het catastrofemodel met een zondvloed verklaart de aardlagen echter veel beter. Op de foto hiernaast zie je een bijvoorbeeld een rotsformatie met gevouwen aardlagen. Gevouwen aardlagen ontstaan alleen als ze gevormd zijn in een zachte toestand en dus niet over miljoenen jaren zoals evolutionisten beweren.

  Overigens kun je midden in woestijnen schelpen vinden. Zelf heb ik bijvoorbeeld in Tunesië op een hoge berg in de woestijn vele schelpen in de rotsen gevonden!!

  3.4.2 Ouderdom van dinosaurussen

  Er zijn dinosaurusbotten gevonden waarbij weefsel van bindweefsel en bloedvaten nog aanwezig was. Dit was na meer dan 60 miljoen jaar nog steeds niet versteend. Dit wijst erop dat deze dinosaurussen niet miljoenen jaren oud zijn zoals men altijd beweerde. Zie onder andere: T. Rex Soft Tissue Found Preserved (National Geographic News).

  trex tissue

   

  3.5 Hoe kunnen we nagaan hoe oud de mens is?

  Kennis over bevolkingsontwikkelingen en kennis over het ontstaan van de oude beschavingen past het beste in het alternatieve model en past niet in een miljoenen jaren model.

   

   

  3.5.1 Ontwikkeling van de mensheid

  De hele mensheid komt voort uit één paar. Dit is ook wetenschappelijk bewezen (zie onderstaande video).

  Op basis van wetenschappelijke gegevens weten we van de meeste bevolkingsgroepen op de wereld en over het verleden de groeipercentages op basis van hun voorplanting en sterfte. Hieruit komt een cijfer waarmee je de groei van de bevolking over de jaren kunt voorspellen. Hieruit volgt een exponentieel toenemende populatie. De populatie kan sneller of minder snel groeien vanwege de beschikbaarheid van voedsel en door ziektes en rampen.

  Dat de mens niet al miljoenen jaren kan bestaan is met behulp van populatieberekeningen na te gaan. Op basis van populatieberekeningen is na te gaan dat de mens niet langer dan 10.000 jaar kan bestaan tenzij er enorme catastrofes zijn geweest. Met de huidige toename van de wereldbevolking zou in 10.000 jaar de mens een populatie van 6 miljard mensen bereiken. Door beschikbaarheid van voedsel en door rampen en ziektes kan er een afwijking van een paar duizend jaar ontstaan op de onderstaande 10.000 jaar. In deze gegevens zijn rampen zoals de zwarte dood en kindersterfte zoals in Afrika al meegenomen. De mens kan nooit veel ouder dan 15.000 jaar zijn.

  wereldbevolkingpopulatie

  Bronnen: (Quest en Verenigde Naties bevolkingsgroei, http://www.ldolphin.org/popul.html)

   

  3.5.2 De oude beschavingen geplaatst in bovenstaande populatiemodel

  Uit diverse bronnen weten we dat er in het verleden reeds grootse beschavingen zijn geweest. Van al deze beschavingen hebben we ook aanwijzingen hoe oud deze beschavingen moeten zijn geweest. Laten we eens nagaan of al deze beschavingen voldoen aan het hierboven beschreven scenario dat de mens niet ouder dan 15.000 jaar oud kan zijn.

  Volgens de bijbel zijn alle volken ontstaan nadat deze vertrokken uit Babel. Babel ligt in het huidige Irak, en de eerste beschavingen verwachten we dan ook in deze omgeving. Het opvallende is dat de eerste beschavingen allen ontstaan zijn rond Irak en latere beschavingen verder van Irak.

  Babylon 2234 BC, Egypte 2188 BC, Griekenland 2089 BC, Sumerie 3500 BC, 2600 BC indusbeschving (India), 2000 BC China; Chinese taal 2500 bc. Kijken we bijvoorbeeld naar de oude Zuid- en Midden-Amerikaanse beschavingen die dus ver van het Oude Babel zijn ontstaan dan zien we dat deze pas rond 1000 BC ontstonden. Voorbeelden zijn de Olmeken en de Inca's.

  Soms worden vondsten van mensensporen wel op ouder dan 10.000 jaar geschat. Meestal gaat het hier dan om mensen die uit een zogenoemde steentijd zouden komen en nog niet ver ontwikkeld waren. In werkelijkheid is het echter zo dat minder ontwikkelde mensen tegelijkertijd op de aarde leven met meer ontwikkelde mensen, denk maar aan onze moderne maatschappij en de bosjesmannen die tegelijkertijd in Afrika leven. Deze mensen leven ook in de 21e eeuw en zijn even intelligent als ons, ze hebben slechts minder kennis.

  3.5.2 De ontwikkeling van de talen

  Oude talen uit het verleden konden veel meer informatie met minder woorden overbrengen dan moderne talen. Het blijkt dat talen in de loop van de jaren vervallen en vereenvoudigen. Je zou kunnen spreken van een degeneratie van de taal.

  In de Nationale Wetenschapsagenda vraagt men zich af hoe de evolutie zulke verschillende talen kon voortbrengen. Evolutie heeft hier natuurlijk geen verklaring voor. Er zijn een aantal basistalen en daaruit zijn via o.a. degeneratie vele moderne talen ontstaan. Dit model komt overeen met het bijbelse verhaal van de toren van Babel waar mensen in verschillende talen uiteen gingen.

  taal

   

  3.6 Als de mens dan nog niet zo oud is en er geen evolutie is waar komt dan al die variatie onder mensen en dieren vandaan?

  De variatie die bij mensen en dieren voorkomt komt voort uit de degeneratie van rijke genen naar arme genen. Bovendien kan er aan de knoppen in het Junk DNA worden gedraaid. Survival of the fittest is een feit. De selectie die plaatsvindt in het Survival of the fittest systeem is in principe een selectie van genenSelecte is eigenlijk het verwijderen van info, de zwakke info, ofwel het zwakke individu wordt weggeselecteerd. Er wordt echter niet meer DNA info geschreven, over de vele jaren en vele selectierondes blijft er minder DNA info over dan in het begin. Bij variatie en selectie groeit het DNA niet. Mutatie-reparatiesystemen gaan juist uitbreiding van de DNA code tegen.

  evolutieboom

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Wat genen betreft nemen we tegenwoordig diverse feiten waar:

  1) Moedersoorten zijn rijker aan genen dan dochtervarianten.
  2) Aan fokken van dieren zit een grens
  3) Op de overgang tussen pre-cambrium lagen en cambrium lagen in de grond is een plotseling ontstaan van alle dieren families waar te nemen.

  variatieDeze 3 waarnemingen wijzen erop dat de mens en alle dieren op een bepaald moment zijn gemaakt/ontstaan en vervolgens is hun DNA gaan degenereren. Door de degeneratie zijn ziektes ontstaan en zijn diverse variaties ontstaan. Blanke mensen hebben bijvoorbeeld het defect van de blanke huid. Soms leveren deze defecten ook voordelen op, dit is dan echter nog geen evolutie want er wordt geen nieuwe informatie geschreven! Een systeem dat nieuwe informatie schrijft bestaat namelijk niet in het DNA.

  Er wordt wel eens gesteld dat mensen van nu veel intelligenter zijn dan mensen in het verleden. Mensen zijn over de jaren echter niet intelligenter geworden, maar er heeft wel een accumulatie van informatie plaatsgevonden. Er is sprake van een opeenstapeling van kennis door de opeenvolgende generaties, het wiel hoeft immers maar één keer uitgevonden te worden. info

   

  Als voorbeeld dat Nederlanders bijvoorbeeld niet verder zijn geëvolueerd dan bosjesmannen is dat bijvoorbeeld een baby van bosjesmannen uit Afrika die door Nederlandse ouders geadopteerd is op latere leeftijd bijvoorbeeld ook naar de universiteit kan gaan. Hij hoeft hier geen evolutie voor te doorlopen, hij hoeft slechts toegang tot de geaccumuleerde kennis te hebben.

   

  3.7 Conclusie

  Uit de vorige 3 hoofdstukken blijkt dat het alternatieve model veel beter bij de feiten past dan het evolutiemodel. Laat ik nog eens een opsomming geven:

  1) Het ontstaan van het heelal door een schepper is geloofwaardiger dan het ontstaan van een puntje waarin het heelal zich bevind uit niets en door niets.

  2) Het is waarschijnlijk dat de schepper al zijn schepselen op dezelfde manier en met dezelfde bouwstenen heeft ontworpen.

  3) De Cambrische explosie en het ontbreken van vele tussenvormen wijst erop dat de dierenfamilies op één moment 'ter wereld' kwamen.

  4) Darwin heeft ontdekt dat er variatie plaatsvindt binnen diersoorten.

  5) Er is een controlemechanisme in het DNA dat mutaties tegengaat.

  6) DNA heeft ingeprogrammeerde mechanismes om zich aan te anders in te stellen voor de omstandigheden, het DNA zelf veranderd verder niet er is geen sprake van evolutie.

  7) Degeneratie is geen bewijs voor evolutie omdat er geen nieuwe informatie 'geschreven' wordt.

   

  Nu het evolutiemodel en het alternatieve model zijn behandeld is het interessant nog kort in te gaan op de gevolgen van het leven naar het toeval van het evolutionisme of van het leven naar de boodschap van de Bijbel? Dit is het laatste onderwerp en zal in het volgende hoofdstuk worden behandeld.