Op zoek naar getuigenverslagen

 

 

2. Historie van de mens

 

 

   

  2.1 Op zoek naar getuigenverslagen

  Zoals in het vorige hoofdstuk werd geschreven zijn getuigenverslagen dé manier om na te gaan wat er in het verleden is gebeurd. Als we vele jaren terug in de tijd gaan zijn er alleen geschreven bronnen die zijn overgebleven uit die tijd. Een opvallend iets hierin is dat alle geschreven bronnen niet verder dan ca. 6000 jaar. (http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_writing), voor die tijd was er nog geen schrift of misschien waren er ook wel geen mensen? Over de historie van de mens zijn diverse bronnen te raadplegen, daarbij moet echter eerst de betrouwbaarheid van de bron worden nagegaan. Komt de bron overeen met andere bronnen? Zijn de bronnen niet in strijd met elkaar?

   

  2.2 Wat zeggen de oude overleveringen uit diverse volken over het ontstaan van de mens?

   

  De kern van de duizenden jaren oude getuigenissen van over de hele wereld is dat de mens door een bovennatuurlijk wezen is gemaakt.

   

  Uit het bestuderen van vele vaak zeer oude verhalen van over de hele wereld over het ontstaan van de mens komt een duidelijke gemeenschappelijke kern in de verhalen naar voren: de mens is gemaakt door een bovennatuurlijk wezen. Het nadeel van de vele doorvertelde getuigenissen van de vele volken over de hele aarde is echter dat er fouten ontstaan in het doorvertellen van generatie op generatie. Dit is ook de reden waardoor er zo'n variatie aan namen en dergelijke in de verhalen zit. De kern is echter nog altijd hetzelfde: de mens is geschapen door een God. Naast deze kern zijn er echter nog andere overeenkomsten te bespeuren. Ter illustratie twee voorbeelden:

  Maori: Lo (de naam van de creator) dwelt within breahing-space of immensity. The Universe was in darkness, with water everywhere. There was no glimmer of dawn, no clearness, no light. And he began by saying these words:"Darkness, become a light-possesssing darkness." And at once light appeared.
  Maya: In the beginning only Tepeu and Gucumatz existed as sun-fire powersin the middle of the dark waters of the void. They thought and spoke together and then, joint in agreement, created the world by command: "Let the emptiness be filled!" and it was. The earth rose out of the water, and the gods made all the animals and birds to live on it. But these creatures were flawed in that they could not speak to praise their creators, so the gods set out to make people.

  Dit zijn 2 voorbeelden die in de kern overeen komen met de schepping door God zoals die in de bijbel wordt verteld. De kern komt overeen maar bijvoorbeeld de namen zijn bij de verhalen steeds anders. De kern in al deze verhalen wijst er echter op dat er inderdaad een bovennatuurlijke macht is geweest die door slechts te spreken de mens uit het niets heeft gemaakt.

  In de volgende paragrafen kijken we naar diverse aanwijzingen uit diverse landen over de wereld.


  2.3 Welke aanwijzingen komen er uit het oude China?

   

  In de Chinese taal komen diverse tekens voor die complete bijbelverhalen in zich hebben. Ook is er een nagemaakte 'boom der kennis' gevonden.

   

  Het Chinese schrift gaat reeds enkele duizenden jaren terug in de tijd. Het Chinese schrift is heel anders dan het schrift van de omliggende volken. Vanuit de Chinese schrift komt uit zeer onverwachte hoek een directe vorm van bewijs van de bijbelverhalen uit het bijbelboek Genesis. In de Chinese taal komen diverse tekens voor die complete bijbelverhalen in zich hebben. Een belangrijk voorbeeld is het teken voor een grote boot (het teken is opgebouwd uit de tekens voor 8, voor mond en voor vaartuig. Zoals de 8 mensen op de boot van Noach uit de bijbel). Ik zal hier een aantal tekens laten zien met betrekking tot Genesis. (Bron: http://www.morgenster.org/genesis.htm)

  Die hof wordt weergegeven door het Chinese tièn, dat is een hof met daarin een aantal bewateringskanalen, precies 4 stromen, zoals in Eden:

  tièn
  Hof

  "En de HERE God legde de mens het gebod op: Van elke boom in de hof moogt gij vrij eten, maar van de boom der kennis van goed en kwaad, daarvan zult gij niet eten, want ten dage, dat gij daarvan eet, zult gij voorzeker sterven." (Genesis 2:16,17). Dat is terug te vinden in het Chinese symbool voor verbod, verbieden:

  jinjin ling sji
  Verbod = Bomen + (Goddelijk) bevel

  Daarop sprak de satan de vrouw heel geheimzinnig aan, in de vorm van een slang, maar met de stem van een persoon: "De slang nu was het listigste van alle dieren des velds, die de HERE God gemaakt had; en zij zeide tot de vrouw: God heeft zeker wel gezegd: Gij zult niet eten van enige boom in de hof?" (Genesis 3:1)

  gui si eer tièn
  Duivel = Geheim + Persoon + Hof

  "Toen zeide de vrouw tot de slang: Van de vrucht van het geboomte in de hof mogen wij eten, maar van de vrucht van de boom, die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd: Gij zult daarvan niet eten noch die aanraken; anders zult gij sterven." (Genesis 3:2,3), dat is terug te vinden in het Chinese woord voor vrucht of fruit:

   

  koor moe tièn
  Vrucht = Boom + Hof

  "De slang echter zeide tot de vrouw: Gij zult geenszins sterven, maar God weet, dat ten dage, dat gij daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden, en gij als God zult zijn, kennende goed en kwaad.
  En de vrouw zag, dat de boom goed was om van te eten, en dat hij een lust was voor de ogen, ja, dat de boom begeerlijk was om daardoor verstandig te worden, en zij nam van zijn vrucht en at, en zij gaf ook haar man, die bij haar was, en hij at
  " (Genesis 3:4-6). Dit is terug te vinden in het Chinese woord lèèn voor begeren, begerig:

  lèèn nu líng
  Begerig = Vrouw + Bomen

  "Toen werden hun beider ogen geopend, en zij bemerkten, dat zij naakt waren; zij hechtten vijgenbladeren aaneen en maakten zich schorten." (Genesis 3:7). Toen ze naakt bleken te zijn maakten ze kleding van bladeren van een vijgenboom uit de hof:

  loor ie moe tièn
  Naakt = Kleding + Boom + Hof

  Voor meer info zie ook het boek "The Discovery of Genesis; How the Truths of Genesis Were Found Hidden in the Chinese Lanuage"

  2.3.1 Bronzen boom

  De boom van kennis van goed en kwaad is door de Chinezen in de oudheid nagemaakt. Deze boom werd onlangs gevonden bij een opgraving. In de boom zit ook de slang die Eva verraadde en een hand die naar het fruit grijpt. Voor meer informatie klik hier.

  bronzen boom

  Bron: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%E2%85%A0%E5%8F%B7%E5%A4%A7%E5%9E%8B%E9%9D%92%E9%93%9C%E7%A5%9E%E6%A0%91.jpg

  door: Tyg728

  2.4 Welke aanwijzingen komen er uit Egypte?

  In Egypte zijn diverse sporen zichtbaar die de bijbel bevestigen. Zoals de berg waar Noach met zijn 7 familieleden met de ark op landde, dit zijn de 8 scheppende Ogdoaden..

   

  In Hermopolis, in het oude Egypte, kenden ze de zogenaamde 8 scheppende Ogdoaden. Deze 8 godheden, bevonden zich op een berg, omgeven door water, vanwaar ze het land gingen bewerken.

  Dit verhaal heeft kenmerken van de 8 mensen die met de ark op een berg landden en daar vandaan de nieuwe menselijke beschaving zijn begonnen.

  De berg werd later afgebeeld als een zogenaamde Benbensteen, gelijkend op een piramide.  De berg kwam op uit de oerzee Nu, dat komt van de naam van Noach.

  De zondvloed verklaardt bovendien het feit dat er fossielen van zeedieren gevonden worden op hoge bergen en in woestijnen. De zondvloed verklaardt ook de dikke sliblagen die overal worden gevonden. De zondvloed wordt bevestigd door vele zondvloedverhalen bij volken over de hele wereld. Volgens berekeningenen had de ark van Noach bovendien het de beste afmetingen voor dit type boot, dit werd pas in onze moderne tijd herontdekt.

   

  Deze papyrustekst, de IPUWER PAPYRUS, die in de 19e eeuw in Egypte werd gevonden en die nu in Leiden in het museum is beschrijft de 10 plagen die in Egypte hebben plaatsgevonden.

   

   

  IPUWER PAPYRUS - LEIDEN 344 TORAH - EXODUS
  2:5-6 Plague is throughout the land. Blood is everywhere.

  2:10 The river is blood.

  2:10 Men shrink from tasting - human beings, and thirst after water

  3:10-13 That is our water! That is our happiness! What shall we do in respect thereof? All is ruin.

  7:20 …all the waters of the river were turned to blood.

  7:21 ...there was blood thoughout all the land of Egypt …and the river stank.

  7:24 And all the Egyptians dug around the river for water to drink; for they could not drink of the water of the river.

  2:10 Forsooth, gates, columns and walls are consumed by fire.

  10:3-6 Lower Egypt weeps... The entire palace is without its revenues. To it belong [by right] wheat and barley, geese and fish

  6:3 Forsooth, grain has perished on every side.

  5:12 Forsooth, that has perished which was yesterday seen. The land is left over to its weariness like the cutting of flax.

  9:23-24 ...and the fire ran along the ground... there was hail, and fire mingled with the hail, very grievous.

  9:25 ...and the hail smote every herb of the field, and broke every tree of the field.

  9:31-32 ...and the flax and the barley was smitten; for the barley was in season, and flax was ripe.

  But the wheat and the rye were not smitten; for they were not grown up.

  10:15 ...there remained no green things in the trees, or in the herbs of the fields, through all the land of Egypt.

  5:5 All animals, their hearts weep. Cattle moan...

  9:2-3 Behold, cattle are left to stray, and there is none to gather them together.

  9:3 ...the hand of the Lord is upon thy cattle which is in the field... and there shall be a very grievous sickness.

  9:19 ...gather thy cattle, and all that thou hast in the field...

  9:21 And he that did not fear the word of the Lord left his servants and cattle in the field.

  9:11 The land is without light 10:22 And there was a thick darkness in all the land of Egypt.
  4:3 (5:6) Forsooth, the children of princes are dashed against the walls.

  6:12 Forsooth, the children of princes are cast out in the streets.

  6:3 The prison is ruined.

  2:13 He who places his brother in the ground is everywhere.

  3:14 It is groaning throughout the land, mingled with lamentations

  12:29 And it came to pass, that at midnight the Lord smote all the firstborn in the land of Egypt, from the firstborn of Pharaoh that sat on his throne to the firstborn of the captive that was in the prison.

  12:30 ...there was not a house where there was not one dead.

  12:30 ...there was a great cry in Egypt.

  7:1 Behold, the fire has mounted up on high. Its burning goes forth against the enemies of the land. 13:21 ... by day in a pillar of cloud, to lead them the way; and by night in a pillar of fire, to give them light; to go by day and night.
  3:2 Gold and lapis lazuli, silver and malachite, carnelian and bronze... are fastened on the neck of female slaves. 12:35-36 ...and they requested from the Egyptians, silver and gold articles and clothing. And God made the Egyptians favour them and they granted their request. [The Israelites] thus drained Egypt of its wealth.

   

  De inscripties op deze afbeelding staan bekend als de Shishaq Relief, ze vertellen over Shishaq's invasie van Israël.

  Zie 1 Koningen 14:25; In het vijfde jaar van de regering van koning Rechabeam trok koning Sisak van Egypte tegen Jeruzalem op.

   

  2.5 Welke aanwijzingen komen er uit Irak?

   

  2.5.1 Oude koningslijsten

  Er zijn van diverse oude volken koningslijsten gevonden waarin de eerste koningen op aarde benoemd worden. Wat opvalt is dat deze personen zeer lang regeerden, dit komt overeen met de hoge leeftijden van de bijbelse personen die voor de vloed leefden.

  De Soemerische koningslijst schrijft aan het einde van het document dat de vloed alles wegvaagde.

  De Chaldeeuwse koningslijst lijkt ook o de lijst uit Genesis, de 7e generatie is Aedorachus welke volgens de Chaldeeuwse overleveringen de drager was van goddelijke openbaringen. Dit komt overeen met Henoch uit de bijbel die ook de 7e generatie was.

   

  2.5.2 Toren van Babel

  In Genesis 11 wordt gesproken over de toren van Babel, hier zou een spraakverwarring hebben plaatsgevonden. Heeft deze toren echt bestaan? 
  De toren van Babel was een Ziggurath, een tempel uit het oude Babylonië. Er zijn al diverse Zigguraths door archeologen gevonden (zie onder de foto van de 4100 jaar oude Ziggurat van Ur, waar Abraham vandaan kwam). Opvallend is de bouwstijl van de Ziggurats. Deze bouwstijl komt vervolgens op vele plaatsen over de wereld voor; Afrika (met name Egypte), China en zelfs tot in Zuid Amerika. Dit sluit aan bij de verspreiding van de mensen bij de toren van Babel, men zal de kennis van de bouwstijl hebben meegenomen.

  Ziggurat

   

  2.5.4 Berossus

  Berossus was een Babylonische priester, hij schreef 3 boeken waarin hij ook de koningslijst benoemde en zijn 2e boek eindigde met de vloed.

  Berossus schreef zelfs dat de ark van Noach na lange tijd nog in de bergen van Armenië te zien was.

  2.5.5 Nog mee aanwijzingen

   

  Deze afbeelding van 2 slangen en een man en een vrouw die naar een boom grijpen, wordt regelmatig in verband gebracht met Adam en Eva.

    

   Links is de afbeelding van de zogenaamde 'vloed' tablet. Deze tablet beschrijft de zondvloed, echter met een aantal andere elementen. Op de tablet heeft de boot niet de perfecte bootafmetingen zoals die in de bijbel zijn aangegeven, maar is deze vierkant. Bovendien is de naam van de hoofdpersoon anders.

   Met de tablet wil ik echter aangeven dat het verhaal van de vloed waarschijnlijk algemeen bekend was.

   

   

  2.6 Aanwijzingen uit Griekenland

  2.7.1 Paradijs

  In de Griekse mythologie woonden Zeus en Hera in een paradijs genaamd Hesperiden. In het paradijs stond een boom die appels droeg die onsterfelijkheid gaven (de boom des levens uit Genesis). De boom werd afgebeeld met een slang erin.

  De eerstesterfelijke vrouw in de Griekse mythologie was Pandora. Pandora had een vat (bekend als een doos) dat niet geopend mocht worden, ze deed dit toch en daardoor kwamen alle rampen en ziekten op de wereld.

   

   

  2.7.2 Vloed

  De Griekse God Zeus had besloten alle mensen te vernietigen omdat ze fout deden. Deucalion ontsnapte met een ark en bracht opnieuw de menselijke soort voort.. Deucalion lijkt erg op de bijbelse Noach. De naam van Deucalion betekend nieuwe wijn en zeeman. Plato schrijft bovendien over de zondvloed ten tijde van Deucalion waarbij Atlantis erd verzwolgen.

  De Grieken geloofden dat de goden (voorvaderen) een geslacht vormden dat afkomstig was van de berg Olympus (de berg die in veel religies voorkomt en waar de ark strandde na de vloed).

   

  2.7 Aanwijzingen uit India

  Het Indiase geschrift Padma Purana spreekt over een vloed zoals deze bij vele volken in de oergeschiedenis voorkomt. In het geschrift staat geschreven dat Manu met zeven anderen op een schip ontkwam. Zijn zonen heten Sherma, Charma en Jyapeti. De namen komen sterk overeen met Sem, Cham en Jafeth, de zonen van Noach.

   

  2.8 Nog veel meer aanwijzingen

  Mozes wordt door diverse Griekse en Romeinse etnografen en geografen beschreven. Een voorbeeld hiervan is Hecataeus van Abdera (360-290). In zijn beschrijvingen komen o.a. de plagen van Egypte, de uittocht uit Egypte, de instelling van de 12 stammen en de wetten, rituelen aan de orde.

   

  De afbeelding links is van een ivoren object. Het object is er één van een verzameling die meer inzicht geven in de verwijzing in 1 Koningen 22 naar het ivoren huis van Achab.

   

   

  De afbeelding links is een inscriptie met de tekst: "Balaam zoon van Beor, de man die een profeet van de goden was.Balaam de profeet komt ook in de bijbel voor.

   

  De afbeelding links is een zegel die de naam met de tekst: "Eigendom van Berechiah, zoon van Neriah, de schrijver."

  Het gaat hier om Baruch, de schrijver die vaak in het boek Jeremia genoemd wordt, enkele voorbeelden:

  - Jeremia 32,16: Nadat ik het koopcontract aan Baruch, de zoon van Neria, gegeven had, bad ik tot de HEER:

  - Jeremia 36,4 Op verzoek van Jeremia schreef Baruch, de zoon van Neria, alle woorden van de HEER die Jeremia hem dicteerde in een boekrol.

  - Jeremia 36,8 Baruch, de zoon van Neria, deed wat de profeet Jeremia hem had opgedragen. In de tempel van de HEER las hij uit de boekrol voor wat de HEER had gezegd.

   

   

  De inscriptie op deze steen verwijst naar een hele oude bijbelse plaats. Het gaat hier om de stad Charan, de stad waar Abraham kwam:

  - Genesis 11,31 Terach verliet Ur, de stad van de Chaldeeën, en nam zijn zoon Abram met zich mee, evenals zijn kleinzoon Lot, de zoon van Haran, en zijn schoondochter Sarai, Abrams vrouw. Samen gingen ze op weg naar Kanaän. Maar toen ze in Charan waren aangekomen, bleven ze daar wonen.

   

   

  De steen die rechts is afgebeeld verwijst naar de Israëlitische koning Joram, zijn vader Ahab en zijn zoon Achazjahet Huis van David. Deze vader-zoon relaties kloppen exact met de bijbelse teksten:

  - 2 Koningen 8,25 Achazja, de zoon van koning Joram van Juda, werd koning in het twaalfde regeringsjaar van koning Joram van Israël, de zoon van Achab.

   

   

   

  De steen links verwijst naar de Israëlitische koning Omri. Hij komt onder andere voor in de bijbelse boeken van de Koningen en Kronieken.

   

  Slangenpoten

   

  In Genesis 3:14 zegt God tegen de slang dat deze op zijn buik zal moeten kruipen, had de slang daarvoor dan pootjes? 
  - Bij sommige slangen kun je in het skelet nog de overblijfselen van achterpoten zien, wellicht een aanwijzing dat bovenstaande letterlijk is gebeurt?

  zimri

   

   

  Deze muurschildering komt uit het paleis van Zimri-Lim. Op de afbeelding zijn de vier waterstromen uit het paradijs, de bomen goed en kwaad en de cherubs afgebeeld.

   

  eden

   

  Dit ivoren stuk komt uit het Assyrische Ashur en beeldt de 4 waterstromen uit het paradijs, de cherubs en de bomen van goed en kwaad af.

   

   

   

  Een andere zeer wonderlijke passage in de bijbel is die van Exodus 7:10 waar Mozes en Aäron een staf in een slang veranderen. Dit lijkt voorongelovigen op een sprookje. Inmiddels is er echter ook bekend dat de Egyptenaren aan slangenbezwering deden, bijgevoegde foto is van een echte Egyptische 'slangenstaf'.

   

  In Genesis 2 verwijdert God een rib bij Adam, is Adam daarna niet met een defect door het leven gegaan? 
  - Inmiddels is gebleken dat een rib weer kan aangroeien. Het periosteum zorgt hiervoor, dit bevat namelijk cellen die nieuw botweefsel kunnen aanmaken.

  In Genesis worden volken zoals de Hethieten genoemd die volgens geleerden in de 19e eeuw nooit hebben bestaan.
  - Dit is slechts 1 van de voorbeelden die later onderuit is gehaald. In 1906 werd zelfs de hoofdstad van de Hethieten gevonden! Inmiddels is de bijbel een historisch zo goed boek gebleken dat we van de waarheid van de bijbel mogen uitgaan. Sommige mensen zullen altijd blijven twijfelen maar dit zijn mensen die niet willen geloven.

  In Leviticus en Numeri staan vele wetsvoorschriften voor het Joodse volk, deze wetten leken een straf voor het volk.
  - Nu onze kennis van de wetenschap in snel tempo toeneemt blijkt dat de wetten in de bijbel juist goed voor de gezondheid voor het volk waren. Overigens deed men in de westerse wereld in de middeleeuwen nog steeds niet aan goede hygiëne en werden Joden van misdaden beschuldigd omdat bij hen geen ziektes uitbraken. Veel interessante informatie hierover is te vinden in het boek Moderne Wetenschap in de Bijbel van Ben Hobrink.

  De bijbel spreekt reeds over het bestaan van 1 oercontinent voor de vloed.Inmiddels is wetenschappelijk aangetoond dat alle continenten voortkomen uit één oercontinent.

   

  2.9 Verwijzingen naar Jezus

  Er zijn diverse buitenbijbelse verwijzingen naar Jezus. Veel van de bronnen zijn bestempeld als apocriefen. Enkele bronnen zijn van historici:

 • Tacitus een Romeins historicus schreef:

  "Consequently, to get rid of the report, Nero fastened the guilt and inflicted the most exquisite tortures on a class hated for their abominations, called Christians by the populace. Christus, from whom the name had its origin, suffered the extreme penalty during the reign of Tiberius at the hands of one of our procurators, Pontius Pilatus, and a most mischievous superstition, thus checked for the moment, again broke out not only in Judæa, the first source of the evil, but even in Rome, where all things hideous and shameful from every part of the world find their centre and become popular. Accordingly, an arrest was first made of all who pleaded guilty; then, upon their information, an immense multitude was convicted, not so much of the crime of firing the city, as of hatred against mankind".

   

 • Flavius Josuphus een Joods historicus schreef:

  Now there was about this time Jesus, a wise man, if it be lawful to call him a man; for he was a doer of wonderful works, a teacher of such men as receive the truth with pleasure. He drew over to him both many of the Jews and many of the Gentiles. He was [the] Christ. And when Pilate, at the suggestion of the principal men amongst us, had condemned him to the cross, those that loved him at the first did not forsake him; for he appeared to them alive again the third day; as the divine prophets had foretold these and ten thousand other wonderful things concerning him. And the tribe of Christians, so named from him, are not extinct at this day.

   

  2.10 Conclusie

  De vele bronnen die in de vorige paragrafen zijn besproken wijzen uit dat de verhalen uit de bijbel historisch gezien betrouwbaar zijn.

  In het volgende hoofdstuk bouwen we het alternatieve model op, op basis van kennis uit de wetenschap en uit kennis uit de overleveringen die in dit hoofdstuk zijn beschreven.

 1. Samengevat:
 2. Getuigenverslagen zijn de beste manier om na te gaan wat er in het verleden echt is gebeurt. (denk aan bewijslast in rechtszaken)
 3. Bijna alle volken op aarde kennen een God als schepper van de mens.
 4. Overleveringen zoals oude Chinese letters vertellen hetzelfde verhaal als de bijbel verteld.
 5. Ook in vele andere landen worden aanwijzingen van de historische waarheid van de bijbel gevonden.
 6.