een klein puntje waaruit alles zonder oorzaak of doel zomaar is ontstaan, dat vereist een groot geloof.

 

 

Het ontstaan van het heelal

 

 

 

1.1 "In het begin was er een klein punt met een enorme massa"

idee

De evolutiegelovigen beperken zich in hun onderzoek tot alleen de materie en concluderen dat het heelal is begonnen als een klein puntje waaruit alles zonder oorzaak of doel zomaar is ontstaan.

 

De informatie die men heeft waarop de Big Bang theorie van het ontstaan van het heelal is gebaseerd is straling en licht vanuit het heelal. Uit het bestuderen van deze straling lijkt het er op dat het heelal steeds groter wordt. Men kan dit zien aan de kleur van de sterren: blauwe sterren komen dichterbij ons en rode sterren verwijderen zich van ons af.

Dat het heelal ooit is ontstaan en toeneemt in grootte is voor gelovigen geen probleem, het was zelfs een priester die met dit idee kwam. Wetenschappers wilden het niet aannemen aangezien het ondenkbaar was dat het heelal een begin zou hebben, dit zou te sterk op een schepping lijken.

Alles heeft een begin en een oorzaak. Ook het heelal moet een oorzaak hebben. Zowel evolutionisten als vele gelovigen zijn het er nu over eens dat het heelal een begin heeft. Evolutionisten komen hier echter in de problemen. Als er een begin was wat was er daarvoor dan? Men gelooft immers alleen in materie. Wat kan er invloed hebben gehad zodat het heelal ontstond als er niets was? Men gaat hier over tot grenswetenschappelijk speculeren.

Het heelal is volgens evolutionisten 13 miljard jaar geleden ontstaan uit helemaal niets1. Er was geen materie, geen tijd, geen ruimte en er waren dus ook nog geen natuurwetten. Vanuit dit niets maakt men de niet te verklaren geloofssprong naar het bestaan van een oneindig klein punt met een enorme massa dat een onvoorstelbare hitte had en waar al de materie van het hele huidige heelal in zat. Dit oneindige kleine punt explodeerde en daarmee was het heelal zoals we dat nu kennen geboren ( bekend als de Big Bang theorie). Electronen, neutronen, protonen, diverse chemische elementen, natuurwetten en vervolgens hele planeten en sterrenstelsels ontstonden.

sprookjeEvolutionisten hebben commentaar op mensen die in een schepping door iets bovennatuurlijks geloven. De vraag is echter: Waar is meer geloof voor nodig?

    - Het uit het niets en door niets ontstaan van een heelal uit een bedacht klein punt met alle materie en alle energie van het heelal erin.
  • - Het ontstaan van het heelal door de werking van een intelligent niet materieel wezen, die buiten de tijd en de materie staat (en die dus niet door de natuurwetenschap aan te wijzen is).

 

oerknal

 

1.2 Vragen over de Big Bang theorie

Vroeger dachten evolutionisten dat het heelal eeuwig was. Een begin van het heelal zou een schepping impliceren en was dus uitgesloten. Toen men had ontdekt dat het heelal steeds groter wordt leek het er dus op dat het heelal een begin heeft gehad. Men wilde dit echter niet aangrijpen als bewijs voor een schepping maar ontwikkelde de Big Bang theorie.

De Big Bang theorie roept echter weer meer vragen op dan ze beantwoord!

Er zijn  nogal wat vragen die opkomen bij de gedachte dat alles uit niets door niets en zonder enige oorzaak is ontstaan. Om niet van een (evolutie)geloof te hoeven spreken zouden er vele overtuigende antwoorden met bewijzen op deze vragen moeten zijn. Hieronder som ik een aantal legitieme vragen op. 

  1. Hoe kan iets uit het niets ontstaan?
  2. Wie of wat veroorzaakte de explosie van het oneindig kleine 'oerpuntje'?

 

Om vragen te beantwoorden worden hypotheses opgesteld door wetenschappers. Een verklaring voor de bovenstaande vragen is in de natuurwetenschap echter nog niet gevonden, het zou bovendien pure speculatie zijn. 

Nog enkele andere vraagtekens bij de Big Bang theorie:

  • De 1e hoofdwet van de thermodynamica gaat uit van het behoud van energie. Hoe verklaren we in dit opzicht de Big Bang theorie waarbij uit niets enorm veel energie ontstaat? Waar komt al deze energie vandaan?
  • Als alle materie van het heelal in 1 punt zou samenkomen heeft dat een extreem grote massa en daarmee een enorme aantrekkingskracht. Zwarte gaten zijn plaatsen in het heelal met zo'n grote massa dat daaruit zelfs licht niet kan ontsnappen. Hoe kan uit dit nog veel zwaardere "oerpunt" ooit materie verdwijnen, waaruit zelfs het hele heelal zou zijn ontstaan?
  • Bij de Big Bang zou evenveel materie als anti-materie moeten zijn ontstaan. Wat we echter waarnemen is dat er slechts geringe sporen van anti-materie in het heelal zijn.

 

De grootste vraag is hoe het kan dat uit de Big Bang zo bijzondere bouwblokken als elektronen, protonen etc. zijn ontstaan die met de bijzonder precies afgestelde natuurwetten en constanten al het leven mogelijk maken. Met slechts iets andere natuurwetten zou leven geheel onmogelijk zijn. Denk alleen al aan de zwaartekracht.

Er is geen antwoord vanuit de wetenschap op het bijzondere bestaan van al deze elementen en natuurwetten. Men heeft daarom het multiversum bedacht: er zouden zeer veel universums zijn ontstaan en wij leven toevallig in het universum waar leven mogelijk is.


1.3 Waarom wordt de Big Bang theorie nog altijd onderwezen?

Het feit dat het ontstaan van het heelal volgens evolutiegelovigen alleen door de natuurwetenschappen verklaard zou kunnen worden en niet door verklaringen buiten deze wetenschap is niet de enige reden waarom de Big Bang theorie nog altijd onderwezen wordt. In de New Scientist, (May 22-28 issue, 2004, p. 20), is door diverse wetenschappers een brief geschreven waarin maar al te duidelijk wordt weergegeven hoe een dogma als de Big Bang theorie in stand wordt gehouden. (En dit geldt precies zo voor de gehele evolutietheorie): 

NewScientist"Indeed, such questions and alternatives cannot even now be freely discussed and examined. An open exchange of ideas is lacking in most mainstream conferences.

Whereas Richard Feynman could say that "science is the culture of doubt," in cosmology today doubt and dissent are not tolerated, and young scientists learn to remain silent if they have something negative to say about the standard big bang model. Those who doubt the big bang fear that saying so will cost them their funding. 

Even observations are now interpreted through this biased filter, judged right or wrong depending on whether or not they support the big bang. So discordant data on red shifts, lithium and helium abundances, and galaxy distribution, among other topics, are ignored or ridiculed. This reflects a growing dogmatic mindset that is alien to the spirit of free scientific enquiry.

Today, virtually all financial and experimental resources in cosmology are devoted to big bang studies. Funding comes from only a few sources, and all the peer-review committees that control them are dominated by supporters of the big bang. As a result, the dominance of the big bang within the field has become self-sustaining, irrespective of the scientific validity of the theory. 

Giving support only to projects within the big bang framework undermines a fundamental element of the scientific method -- the constant testing of theory against observation. Such a restriction makes unbiased discussion and research impossible. To redress this, we urge those agencies that fund work in cosmology to set aside a significant fraction of their funding for investigations into alternative theories and observational contradictions of the big bang. To avoid bias, the peer review committee that allocates such funds could be composed of astronomers and physicists from outside the field of cosmology. 

Allocating funding to investigations into the big bang's validity, and its alternatives, would allow the scientific process to determine our most accurate model of the history of the universe."

tijdschriften

 

1.4 Wie betaald bepaald!

Veel onderzoek wordt gesponsord door fabrikanten die daar belang bij hebben. Het is duidelijk dat de uitkomsten en interpretaties van onderzoek gestuurd kunnen worden.

Op de onderstaande afbeelding staan boven de onderzoeken die aantonen dat de straling van een gsm invloed op je gezondheid heeft. Onder staan de onderzoeken die aantonen dat de straling van een gsm geen invloed op je gezondheid heeft.

Rood zijn de onderzoeken die door de telefoonindustrie zijn gesponsord. Het is duidelijk dat een sponsor de uitkomst van onderzoek sterk beïnvloed, en zo gaat dat ook in de evolutiewetenschap.

onderzoeken

Onderzoekers moeten vele keuzes maken bij het doen van onderzoek: welke onderzoeksvraag stelt men, welke populatie wordt onderzocht, welke exclusiecriteria, hoe meten we en welke resultaten laten we zien. Het gevolg hiervan is bias: vertekening van de uitkomsten.

 

Evolutie wordt een Argumentum ad populum: alle wetenschappers zeggen evolutie, dus is het zo.

 

1.5 Conclusie

Het Big Bang- dan wel evolutiegeloof heeft kenmerken van een fundamentalistisch geloof, het is bovendien geheel doorgedrongen in de wetenschap. Kritiek wordt niet toegelaten, kritische wetenschappers krijgen bijvoorbeeld geen geld voor onderzoek.

 

 

geldDe brief in de New Scientist uit paragraaf 1.3 laat maar al te duidelijk zien hoe de wetenschappelijke wereld werkt als het om zaken gaat omtrent het ontstaan van het heelal en het leven. Onderzoekers zijn feitelijk deel van de evolutionistische geloofsgemeenschap. Men mag het Big Bang dan wel evolutiegeloof niet tegenspreken. Men zal geen geld krijgen voor onderzoeken om de Big Bang theorie dan wel de evolutietheorie te valideren. Men krijgt slechts geld om deze theorieën te bevestigen. Dit lijkt sterk op de praktijken zoals beschreven in paragraaf 1.4. In de commitees zitten bovendien slechts de aanhangers van de theorieën.  Er is hier in geen geval sprake van wetenschap maar van een geloof, een fundamentalistisch geloof waarbij "ongelovige" wetenschappers buitengesloten worden.

 

Notes: 
1: Zie onder andere het National Geographic knowledge book.